சகோதரத்துவ நாளாம்!

சகோதரத்துவ நாளாம்!

———————————————————————–
கழுத்திலே கட்ட எண்ணமாம்!
தடுக்க என்ன செய்வது?!
கையிலே கட்ட இதோ நாள் வந்தது!
கழுத்திலே அவன் மாட்டிக் கொள்ளாமல்
இருக்கணுமே!

எல்லாம்…??!
ஒரு
கயிறு விஷயம்தான்!