திருப்பாவை – 21: ஏற்ற கலங்கள் (பாடலும் விளக்கமும்)

பாத்திரங்கள் நிரம்பி வழியும் அளவு பாலைச் சுரக்கும் பசுக்களாகிய வள்ளல்களை ஏராளமாக வைத்திருக்கும் நந்தகோபனின்