திருப்பாவை – 27; கூடாரை வெல்லும்சீர் (பாடலும் விளக்கமும்)

விரத நிறைவு முதலானவை இதுபோல ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட வாய்ப்புகள் – அதாவது, ஆண்டாள், நோன்பைச் சாக்கிட்டுப் பரமன் அடி