+2 படித்தப்பிறகு எதை தேர்வு செய்யலாம்:படிப்புகளின் பட்டியல்

1 விஞ்ஞானம்-Natural Sciences
2 புவி அறிவியல் – Earth Sciences
3 கணிதம்-Mathematics
4 பொறியியல் & தொழிநுட்பம்-Engineering & Technology
5 சமூக விஞ்ஞானம்-Social Sciences
6 கலைத்துறை -Humanities
7 வணிகவியல்-Business
8 கலைகள்-Arts and Crafts

இயற்பியல்/பூதியல் – Physics
அணுவியல் – Atomic/Particle Physics
ஒளியியல் – Optics
ஒலிவியல் – Acoustics
இயக்க விசையியல் – Kinetics
இயக்கவியல் – Mechanics
பாய்ம இயக்கவியல் – Fluid Mechanics
வெப்பஇயக்கவியல்/தெறுமத்தினவியல் – Thermodynamics
மின்காந்தவியல் – Electromagnetics
அணுக் கரு இயல்பியல் – Nuclear Physics
புவி இயல்பியல் – Geophysics
குவாண்டம்/துணுக்கம்/சத்திச் சொட்டு இயல்பியல்- Quantum Physics
வானியல் – Astronomy
அண்டவியல் – Cosmology
விண்வெளி அறிவியல் – Space Science
ஒலிப்பிறப்பியல்
மின்னியல்
உயிரியல்-Biology
உடற்செயலியல்-Physiology
விலங்கியல்-Zoology
விலங்கின நடத்தையியல்
தாவரவியல்-Botany
தொல்லுயிரியல், புதைப்படிமவியல், பழவூற்றியல்-Paleontology
நுண்ணுயிரியல்-Microbiology
உயிர்வேதியியல்/உயிர் இரசாயனவியல் (இ.வ)-Biochemistry
மூலக்கூறு உயிரியல்-Molecular Biology
மரபியல்-Genetics
வேதியியல், இரசாயனவியல்(இ.வ) – Chemistry
கரிம வேதியியல் – Organic Chemistry
கனிம வேதியியல் – Inorganic Chemistry
விகிதவியல் – Stoichimometry
மின்னிரசானவியல் – Electrochemistry
நிறமாலைகாட்டியல் – Spectroscopy
நச்சியல் – Toxicology
பொருளறிவியல் – Material Science
உலோகவியல் – Metallurgy
Reaction Kinetics
Chemical Processes
மருத்துவவியல்-Medical Sciences
உள்ளமைப்பியல், உள்ளுறுப்பியல், உறுப்பமைப்பியல் – Anatomy
செவியியல் – Otology
கண்ணியல் – Ophthalmology
பல்லியல் – Dentistry
தோலியல் – Dermatology
திசுவியல் – Histology
ஏதுவியல், காரண காரிய ஆய்வியல் – Etiology
மிடற்றியல் – Laryngolog
பல் மருத்துவம் – Dentistry
உணர்வகற்றியல் – Anesthesiology
நெவிநாசிமிடற்றியல் – Otorhinolaryngology
அறுவை மருத்துவம் – Surgery
மருந்தியல் – Pharmacology
உணவியல் – Nutrition
நலமீட்பு பணி – Nursing
பிறப்பு இயல், ஈன் இயல், பேறு இயல், பேற்றியல் – Obsterics
நரம்பியல் – Neurology
எலும்பியல்
இரத்தவியல்
தடுப்பாற்றலியல், தடுப்புத்திறனியல் – Immunology
நோய் காரணவியல்-Etiology
நோய் விபரவியல்-Epidemiology
நோய்க்குறியியல் Pathology
பெண் நோயியல்
குழந்தை மருத்துவம்
புறத்தோற்ற உடலளவையியல்
உயர்பாலூட்டியியல்
உடற்றொழிலியல்-Physiology
மனநோயியல் – Psychiatry
நரம்பு வழி உளப்பிணி மருத்துவம் – Neuropsychiatry
உடனலவியல்-Hygiene
குழியவியல்-Cytology
பிறப்புரிமையியல்-Genetics
உயிரிரசாயனவியல்/உயிர் வேதியியல் (த.வ)-Biochemistry
கால்நடை மருத்துவம்-Veterinary Science
இனமுறை மருத்துவம்-Homeopathy
மூலிகை மருத்துவம்-Herbal Medicine
சித்த மருத்துவம்
அளவியல் – Measurement Science
[தொகு]புவி அறிவியல் – Earth Sciences
நிலவியல், புவிச்சரிதவியல், புவிப்பொதியியல்-Geology
பனியாற்றியியல்-Glaciology
நில உருவாக்கவியல்-Geomorphology
தொல்லுயிராய்வியல்-Palaeontology
பூதத்துவ இயல்-Geography
புவியமைப்பியல்-Geophysical
சூழலியல், சூழியல் – Enviornmental Studies
வாழ்சூழ்நிலைவியல் – Ecology
தட்டவெட்பவியல் – Climatology
வானிலைவியல் – Meteorology
காட்டியல் – Forestry
மீன்வள அறிவியல் – Fishery
கனிப்பொருளியல் – Minerology
பெருங்கடல் ஆய்வியல் – Ocenography
வாயு மண்டல அறிவியல் – Atomospheric Sciences
நிலவுலக நீர் ஆய்வியல் – Hydrology
வேளாண்மையியல், விவசாயம்-Agriculture
மண்ணியல்-Soil Science
புல்லியல்- Agrostology
உழவியல், பயிராக்கவியல் – Agronomy
வேளாண் பயரியல் – Agricultural Botany
வேளாண் வேதியியல், விவசாயவிரசாயனவியல்-Agricultural Chemistry
வேளாண் உயிர்வதியியல் – Agricultural Biochemistry
வேளாண் விரிவாக்க இயல்-Agricultural Extension
[தொகு]கணிதம்-Mathematics
கணிப்பியல்-Calculas
தொகையிடல்-Integration
வகைக்கெழு காணல்-Differentiation
வகைப்பு இடவியல் – Differential Topology
வகைப்பு வடிவியல் – Differential Geometry
கேத்திர கணிதம்/வடிவியல்-Geometry
பகுப்புக் கேத்திர கணிதம்-Analytical Geometry
எண் கணிதம்-Arithmetic
அட்சர கணிதம்/குறுக்கணக்கியல்-Algebra
புள்ளியியல்-Statistics
நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு-Probability Theory
கணவியல் கோட்பாடு-Set Theory
பகுவியல்-Fractals
தருக்கவியல்-Logic
இடத்தியல்-பரப்புரு-Topology
மடக்கை-Logarithms
உருமாற்றம்-Transforms
வலையமைப்பியல்-Network Analysis
எண்சார்ந்த பகுப்பியல்-Numerical Analysis
இயங்கவியல்-Dynamics
கோணவியல்-Trignometry
[தொகு]பொறியியல் & தொழிநுட்பம்-Engineering & Technology
நுட்பியல்
கணினியியல்-Computing
மின் எந்திர மனிதவியல் தொழில்நுட்பம்-robotics
இயற்கை மொழி கணிணியியல்-Natural Language Processing
இயந்திரவியல், சுயம் பொறி இயல்-Robotics
இலத்திரணியல், மின்னணுவியல்-Electronics
நுண் – மின்னுணுவியல்-Micro Electronics
இயந்திர மின் நுட்பவியல்-Mechatronics
நுண் ஒளித்துகளியல்-Microphotonics
நுண் நீர்மவியல்-Microfulidics
ஒப்புமையியல்-Analog Technology
இலக்கமுறை தொழிநுட்பம் / எண்முறைத் தொழிநுட்பம்/இலக்கமியல்-Digital Technology
பதிகணனியியல்-Embedded
மின் திறனியல்-
வானலையியல்-Radio Frequency
தகவல் தொழில்நுட்பவியல்-Information Technology
ஒளித்துகளியல், ஒளியணுவியல்-Photonics
உந்துமவியல் தொழில்நுட்பம்-Propulsion Technology
அமைப்புப் பொறியியல்-Systems Engineering
மரபான தளப் பொறியியல்-Surface Engineering
மின் பொறியியல்-Electrical Engineering
எந்திரவியல்-Mechanical Engineering
கட்டடப் பொறியியல்,குடிசார் பொறியியல்-Civil Engineering
வேதிப்பொறியியல்-Chemical Engineering
துகிலியல்-Textile Engineering
கட்டட கட்டுமானயியல்-Building Construction
அமைப்புப் பொறியியல்
உலோகயியல்-Metallurgy
உருபனியல்
நரம்பணு வலையமைப்பியல்-Neural Networks
மங்கல் ஏரணம்-Fuzzy Logic
உயிரித்தொழில்நுட்பங்கள்-Biotechnology
விமானவியல்-Aeronautics
செயற்கை அறிவாண்மை, நகல் ஞானம்-Artitificial Intelligence
பயண மின்நுட்பவியல்-Avionics
கட்டுபாட்டுவியல்-Control Theory
தானியங்கியல் கட்டுப்பாடு – Automatic Control
தொடர்பியல்- Communications
கப்பல் மற்றும் கடல் பொறியியல் – Ship and Ocean Engineering
அளவுப்பொறியமைப்பு – Instrumentation
[தொகு]சமூக விஞ்ஞானம்-Social Sciences
உளவியல்-Psychology
உடல்கூறு உளவியல் – Physiological Psychology
நடத்தையியல் உளவியல் – Behaviour Psychology
புலணுர்வு உளவியல் – Cognitive Psychology
வளர்ச்சி உளவியல் – Developmental Psychology
சமூக உளவியல் – Social Psychology
பரிணாம உளவியல் – Evolutionary Psychology
ஒப்பீட்டு உளவியல் – Comparative Psychology
ஆளுமை உளவியல் – Personality Psychology
? உளவியல் – Clinical Psychology
? உளவியல் – Cross-Cultural Psychology
எதிர்காலவியல் – Futurology
பொருளியல்-Economics
மூலதனவாதம்-முதலாளித்துவம்/திறந்த சந்தை-Capitalism
பொதுவுடமை-Communism
சம உடமை-சமூகவுடமை-Socialism
நிலபிரபுத்துவம்-Feudalism
பாசிசம்-Fascism
தாராண்மைவாதம்-இடைநிலை/எழுவரல்-Liberalism
சொற்பொருளியல்
சூழ்பொருளியல்
தொல்பொருளியல்-Archaeology
கல்வெட்டியல்-Epigraphy
மானுடவியல்-Anthropology
தொன்மவியல் – Mythology
நூலகவியல்-Library Sciences
சட்டவியல்-Law
தண்டனைவியல்-Penology
குற்றவியல்-Criminology
மொழியியல்-Linguistics
ஒலிப்பியல்-phonetics
ஒலியியல்-phonology
சொல்லியல்-lexicology
சொற்பிறப்பியல்-etymology
சொற்பொருளியல்-semantics
சூழ்பொருளியல்-pragmatics
தொடரமைப்பு-syntax
மொழியியற் குறியீட்டியல்-linguistic typology
குறியியல் (semiotics).
பன் மொழியியல்
இரட்டை மொழியியல்
கிளை மொழியியல்
சொற்றொடரியல்
தொடர்பியல்-Communication Sciences
இனக்குழு அறிவியல்
இனஒப்பாய்வியல்
இனமொழியியல்
இனவரைவியல்
குடியியல்
நகரத் திட்டமிடல்
நகரியல் – Urban Studies
புவியியல்
புவிச்சரிதவியல்
சமூக அறிவியல்
சமூக உயிரியல்
சமூக மொழியியல்
குறியியல்
அரசறிவியல் – Political Science
அரசியல் – Politics
அமைச்சியல்
அரணியல்
கூழியல்
படையியல்
மனையியல்-Home Science
சமுதாயவியல்-Sociology
கல்வியல்-Education
நாட்டாரியல்-Folk
ஊடகவியல்-Media Studies
பெண்ணியம் – Feminism
பெண்ணியல் – Women Studies குடித்தொகையியல் – Demography
இனவரைவியல் – Ethnography
[தொகு]கலைத்துறை -Humanities
இந்திய-ஐரோப்பியம் – Indo – European Studies
தமிழியம் – Tamilogy
மொழிகள்
தமிழ்
ஆங்கிலம்
தமிழ் இலக்கணம்-Tamil Grammer
எழுத்ததிகாரம்
எழுத்தியல்
பதவியல்
புணரியல்
சொல்லதிகாரம்
பெயரியல்
வினையியல்
இடையியல்
உரியியல்
இலக்கியம்
தமிழியல் – Tamilology
இதழியல்
கவிதையியல்
ஒப்பியல்- Comparative Literature
தத்துவம் – Philosophy
மெய்யியல் – Ontology
அறிவாராய்ச்சியியல் – Epistemology
அழகியல் – Asthetics
ஒழுக்கவியல் – Ethics
இருத்தலியல் – Existentialism
இயற்கையியல் – Naturalism
உண்மையியல் – Realism
அனுபவ உண்மையியல் – Empiricism
இன்ப நலக் கோட்பாட்டியல் – Hedonism
இறைமறுப்பியல்-நாத்திகம் – Atheism
கருத்துமுதலியல் – Idealism
உள்ளுணர்வியல் – Intrition
ஐயுறவியல் – Skepticism
நேர்க்காட்சி வாதம் (Positivism)
சமயம்-Religion
Taoism
இறையியல்-Theology
கிறீஸ்தவம்-Christianity
இஸ்லாம்-Islam
இந்து சமயம்-Hinduism
சைவம்-Shaivism
வைணவம்-Vaisnavam
சாக்தம்-Shaktham
ஆசிவகம்
புத்தம்-Buddhism
சமணம்-Jainism
யுடேஸ்சம்-Judaism
சான்ரு-Shinto
ரொவ்-Taoism
கொங்fயூசியஸ்-Confuciaism
சீக்கிசம்-Sikhism
சுரோஅஸ்றியனிசம்-Zoroastrianism
அனிமிசம்-Animism-மிருக வழிபாடு
வரலாறு-History
வரலாறெழுதியல்-Historiography
உடல்சார் மானிடவியல்
பண்பாட்டு மானிடவியல்
தொல்லுயிரியல்சார் மானிடவியல்
[தொகு]வணிகவியல்-Business
நிர்வாகவியல்-Management
மானகை இயல்-Management Science
கணக்கு பதிவியல்-Accountancy
சந்தைப்படுத்தல்-Marketing
வங்கியல்-Banking
நிதியியல்-Finance
[தொகு]கலைகள்-Arts and Crafts
கைப்பணிக்கலை: பெட்டி, பாய், மாலை, தும்பு தடி
தச்சுக்கலை, மரவேலை
மண்பாண்ட கலை
கொல்லர்கலை
தையற்கலை
நெசவுக்கலை, கைத்தறி
சிற்பக்கலை
பின்னல்கலை
கட்டக்கலை
ஓவியக்கலை
இசைக்கலை
நடனக்கலை
தோட்டக்கலை,
விவசாயம்
நாடகக்கலை
மருத்துவக்கலை
போர்கலை
எழுத்துக்களையே
சமயற்கலை
திரைப்படக்கலை
புகைப்படக்கலை
அலங்காரக்கலை
பத்திரிகைக்கலை
மனவளக்கலை.
நன்றி். துரைராஜ்.

Donate to Dhinasari News! Independent journalism that speaks truth to power and is free of corporate and political control is possible only when people start contributing towards the same. Please consider donating towards this endeavour to fight fake news and misinformation.