மார்கழிச் சிறப்பு! திருப்பாவை – ஓர் அறிமுகம்!

நப்பின்னைப் பிராட்டியின் ஒளிபொருந்திய திருமார்பில் கண்ணுறங்கும் கண்ணபிரானைத் துயில் எழுப்பி, பரமாத்மாவான