குற்றால அருவிகளில் கன மழை! குளிக்க நீடிக்கும் தடை!