ஸ்ரீரங்கம் பகல் பத்து உத்ஸவம் இரண்டாம் நாள்

ஞாயிறு நடைபெற்ற நம்பெருமாள் வைகுண்ட ஏகாதசி பகல்பத்து இரண்டாம் நாள் மாலை புறப்பாடு விஜயராகவன் கிருஷ்ணன்