ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாராயண ஜீயர் பள்ளிப் படுத்தல்!

ஸ்ரீரங்கம் கோவில் ஸ்ரீரங்கநாராயண ஜீயர் சுவாமிகள் பரமபதம் எய்தி, பள்ளி படுத்தப்பட்ட சரம கையங்கரியம் பற்றிய காணொளி