October 24, 2021, 2:36 am
More

  ARTICLE - SECTIONS

  ஷ்யாமளா தண்டகம்: இசைப் பேழை

  shyamala devi - 1

  ஸ்யாமளா தண்டகம் ||

  மாணிக்ய வீணாம் முபலாலயந்தீம்
  மதாலஸாம் மஞ்சுளவாக் விலாஸாம் |
  மாஹேந்த்ர நீலத்யுதி கோமளாங்கீம்
  மாதங்க கன்யாம் மனஸா ஸ்மராமி ||

  சதுர்புஜே சந்த்ரகலாவதம்ஸே
  குசோன்னதே குங்கும ராகஸோனே |
  புண்ட்ரேக்ஷு பாஸாங்குஸ புஷ்பபாண-
  ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜகதேக மாத: ||

  மாதா மரகதஸ்யாமா மாதங்கி மதஸாலினீ|
  குர்யாத் கடாக்ஷம் கல்யாணீ கதம்பவன வாஸினீ ||

  ஜய மாதங்க தனயே ஜய நீலோத்பலத்யுதே |
  ஜய ஸங்கீத ரஸிகே ஜய லீலா ஸுகப்ரியே ||

  ஜய ஜனனீ ஸுதாஸமுத்ரான்த ஹ்ருத்யன் மணித்வீப ஸம்ரூட பில்வாடவீமத்ய கல்பத்ருமா கல்ப காதம்ப காந்தாரவாஸப்ரியே க்ருத்தி வாஸப்ரியே ஸர்வ லோகப்ரியே |

  ஸாதராரப்த ஸங்கீத ஸம்பாவனா ஸம்ப்ரமாலோலநீ பஸ்கராபத்த சூலீஸனாதத்ரிகே ஸானுமத்புத்ரிகே |

  ஸேகரீ பூதஸீதாம் ஸுரேகாமயூகாவலிபத்த ஸுஸ்நிக்த நீலாலகஸ்ரேணி ஸ்ருங்காரிதே லோகஸம்பாவிதே |

  காமலீலாதனு: ஸன்னிப ப்ரூலதா புஷ்பஸந்தோஹ ஸந்தேஹ க்ருல்லோசனே வாக்ஸுதாஸேசனே |

  shyamala devi - 2

  சாருகோரோசனா பங்ககேலீல லாமாபிராமே ஸுராமே ரமே |
  ப்ரோல்லஸத்வாலிகா மௌக்திகஸ்ரேணிகா சந்த்ரிகா மண்டலோத்பாஸி லாவண்ய கண்டஸ்தலன்யஸ்த கஸ்தூரிகாபத்ர ரேகாஸமுத்பூத ஸௌரப்ய ஸம்ப்ரான்த ப்ருங்காங்க நாகீத ஸாந்த்ரீபவன்மந்த்ர தந்த்ரீஸ்வரே ஸுஸ்வரே பாஸ்வரே |

  வல்லகீ வாதனப்ரக்ரியா லோலதாலீத லாபத்த தாடங்க பூஷாவிஷேஷான்விதே ஸித்தஸம்மானிதே |

  திவ்யஹாலா மதோத்வேல ஹேலா லஸச்சக்ஷுராந்தோலன ஸ்ரீஸமாக்ஷிப்தகர்ணைக நீலோத்பலே * பூரிதாஸேஷலோகாபி வாஞ்சாபலே ஸ்ரீபலே |

  ஸ்வேத பிந்தூல்ல ஸத்ப்பால லாவண்ய நிஷ்யந்த ஸந்தோஹ ஸந்தேஹ க்ருன்னாஸிகாமௌக்திகே ஸர்வ * விஸ்வாத்மிகே காளிகே |

  முக்த மந்தஸ்மிதோதார வக்த்ரஸ்புரத்பூக கற்பூர தாம்பூல கண்டோத்கரே ஞானமுத்ராகரே ஸர்வஸம்பத்கரே பத்மபாஸ்வத்கரே ஸ்ரீகரே |

  குந்த புஷ்பத்யுதிஸ்நிக்த தந்தாவலீ நிர்மலா லோல கல்லோல ஸம்மேலனஸ்மேர ஸோனாதரே சாருவீணாதரே பக்வபிம்பாதரே |

  ஸுலலித நவயௌவனா ரம்ப சந்த்ரோதயோத்வேல லாவண்ய துக்தார்ணவாவிர்ப வத்கம்பு பிம்போக ப்ருத்கந்தரே ஸத்கலாமந்திரே மந்த்தரே |

  திவ்யரத்னப்ரபா பந்துரச்சன்ன ஹாராதி பூஷா ஸமுத்யோதமானா நவத்யாம் ஸுஸோபே ஸுபே |

  ரத்னகேயூர ரஸ்மிச்சடாபல்லவ ப்ரோல்லஸத் தோர்லதா ராஜிதே யோகிபி: பூஜிதே |

  விஸ்வதிங்மண்டல வ்யாபி மாணிக்ய தேஜ:ஸ்புரத்கங்கணாலங்க்ருதே விப்ரமாலங்க்ருதே ஸாதகை: ஸத்க்ருதே |

  வாஸராரம்ப வேலஸமுஜ்ரும்ப மாணாரவிந்த ப்ரதித்வன்த்வி பாணித்வயே ஸந்ததோத்யத்தயே அத்வயே |

  திவ்யரத்னோர்மிகா தீதிதிஸ்தோம ஸந்த்யாய மானாங்குளி பல்லவோத்யன்னகேந்து ப்ரபாமண்டலே, ஸன்னதாகண்டலே சித்ப்ரபா மண்டலே ப்ரோலஸத்குண்டலே |

  தாரகாராஜிநீகாஸ ஹாராவலிஸ்மேர சாருஸ்தனா போகபாரான மன்மத்ய வல்லீபலிச்சேதவீசீ *ஸமுல்லாஸ ஸந்தர்சிதாகார ஸௌந்தர்ய ரத்னாகரே வல்லகீப்ருத்கரே கிங்கர ஸ்ரீகரே |

  ஹேம கும்போப மோத்துங்க வக்ஷோஜ பாராவநம்ரே த்ரிலோகாவனம்ரே |
  லஸத்வ்ருத்த கம்பீர நாபிஸரஸ்தீர ஸைவால ஸங்காகரஸ்யாம ரோமாவலீ பூஷணே மஞ்சுஸம்பாஷனே |

  சாருஸிஞ்ஜத்கடீஸூத்ர நிர்பர்த்ஸிதாநங்க லீலாதனு: ஸிஞ்ஜனீ டம்பரே, திவ்யரத்னாம்பரே |

  பத்மராகோல்லஸன் மேகலா பாஸ்வரஸ்ரேணி ஸோபாஜிதே ஸ்வர்ண பூப்ருத்தலே சந்த்ரிகா ஸீதலே |

  வகஸித நவகிம்ஸுகாதாம்ர திவ்யாம் ஸுகச்சன்ன சாரூருஸோபா பராபூத ஸிந்தூர ஸோணாய மானேந்த்ர மாதங்க ஹஸ்தார்கலே வைபவானர்கலே ஸ்யாமலே|

  கோமளஸ்நிக்த நீலோத்பலோத்பாதி தானங்க தூணீர ஸங்காக ரோதார ஜங்காலதே சாருலீலாகதே |

  நம்ரதிக்பால ஸீமந்தினீ குந்தலஸ்நிக்த நீலப்ரபாபுஞ்ச ஸஞ்ஜாத தூர்வாங்குரா ஸங்க ஸாரங்க ஸம்யோகரிங்கன்ன கேந்துஜ்வலே ப்ரோஜ்வலே நிர்மலே |

  ப்ரஹ்வ தேவஸ லக்ஷ்மீச பூதேச தோயேச வாணீ ச கீனா ச தைத்யே ச யக்ஷேச வாய்வக்னி மாணிக்ய சங்க்ருஷ்ட கோடீர பாலா தபோத்தாம லாக்ஷாரஸாருண்ய தாருண்ய லக்ஷ்மீ க்ருஹீதாங்க்ரீ பத்மே ஸுதப்மே உமே |

  ஸுருசி நவரத்ன பீடஸ்திதே ஸுஸ்திதே | ரத்ன பத்மாஸனே ரத்ன ஸிம்ஹாஸனே ஸங்க பத்மயோபாஸ்ரிதே | தத்ர விக்னேஷ துர்காவடுக்ஷேத்ரபாலைர்யுதே|

  மத்தமாதங்க கன்யா ஸமூஹான்விதே | மஞ்ஜுளா மேனகாத்யங்க நாமானிதே, பைரவைரஷ்டபிர்வேஷ்டிதே | தேவி வாமாதிபி:ஸக்திபி:ஸேவிதே |

  தாத்ரி லக்ஷ்ம்யாதி சக்த்யஷ்டகை: ஸம்யுதே | மாத்ருகா மண்டலைர் மண்டிதே |

  யக்ஷ கந்தர்வ ஸித்தாங்கநா மண்டலைரர்சிதே | பஞ்சபாணாத்மிகே|பஞ்ச பாணேனே ரத்யா ச ஸம்பாவிதே|*ப்ரீதிபாஜாம் பரம் ஸ்ரேயஸே கல்பஸே |

  யோகினாம் மானஸே த்யோதஸே | ச்சந்தஸா மோஜஸா ப்ராஜஸே | கீத வித்யா விநோதாதி த்ருஷ்ணேன க்ருஷ்ணேன ஸம்பூஜ்யஸே |

  பக்திமச்சேதஸா வேதஸா ஸ்தூயஸே | விஸ்வஹ்ருத்யேன வாத்யேன வித்யாதரைர்கீயஸே |

  ஸ்ரவண ஹரண தக்ஷிணக்வாணயா வீணயா கின்னரைர்கீயஸே | யக்ஷ கந்தர்வ ஸித்தாங்கனா மண்டலைரர்ச்யஸே |

  ஸர்வ ஸௌபாக்ய வாஞ்சாவதீ பிர்வதூபி: ஸுராணாம் ஸமாராத்யஸே |

  ஸர்வவித்யா விஷேஷாத்மகம் சாடுகாத்தா ஸமுச்சாரணம் கண்டமூலோல்ல ஸத்வர்ண ராஜித்ரயம் கோமளஸ்யாம லோதார பக்ஷத்வயம் துண்டஸோபாதி தூரீபவத் கிம்சுகம் தம்சுகம் லாலயன்தீ பரிக்ரீடஸே |

  பாணிபத்மத்வயேன அக்ஷமாலாமபி ஸ்பாடிகீம் ஞானஸாராத்மகம் புஸ்தகம் *சாங்குஸம் பாஸமாபிம்ப்ரதீ யேன ஸஞ்சின்த்யஸே தஸ்ய வக்த்ரான்தராத் கத்யபத்யாத்மிகா பாரதீ நி:ஸரேத் |

  யேன வா யாகவா பாக்ருதிர் பாவ்யஸே தஸ்ய வஸ்யா பவந்தி ஸ்த்ரிய: புருஷ: |
  யேந வா ஸாதகும்பத்யுதிர் பாவ்யஸே ஸோபி லக்ஷ்ம்ஹீ ஸஹஸ்ரை: பரிக்ரீடதே| கிம் ந ஸித்யதேத் வபு: ஸ்யாமளம் கோமளம் சந்த்ர சூடான்விதம் தாவகம் த்யாயத: |

  தஸ்ய லீலா ஸரோவாரிதி: தஸ்ய கேலீவனம் நந்தனம் தஸ்ய பத்ராஸனம் பூதலம் தஸ்ய கீர்தேவதா கிங்கரீ தஸ்ய சா ஜ்ஞாகரீ ஸ்ரீ:ஸ்வயம் |

  ஸர்வ தீர்த்தாத்மிகே ஸர்வ மந்த்ராத்மிகே ஸர்வ தந்த்ராத்மிகே ஸர்வ யந்த்ராத்மிகே, ஸர்வ சக்த்யாத்மிகே, ஸர்வ பீடாத்மிகே, ஸர்வ தத்வாத்மிகே, ஸர்வ வித்யாத்மிகே, ஸர்வ யோகாத்மிகே, ஸர்வ நாதாத்மிகே, ஸர்வ சப்தாத்மிகே, ஸர்வ விஸ்வாத்மிகே, ஸர்வ தீக்ஷாத்மிகே, ஸர்வ ஸர்வாத்மிகே ஸர்வகே ||

  ஹே ஜகன்மாத்ருகே பாஹிமாம் பாஹிமாம் பாஹிமாம் ||

  தேவீ துப்யம் நமோ தேவீ துப்யம் நமோ தேவீ துப்யம் நமோ நம: |

  உடனுக்குடன் தினசரி தமிழ்ச் செய்திகளை உங்களது டெலிகிராம் ஆப்.,பில் பார்க்கலாம்!
  தினசரி செய்திகள் சேனலில் இணையுங்கள்!

  https://t.me/s/dhinasari

  Latest Posts

  spot_imgspot_img

  Follow Dhinasari on Social Media

  18,138FansLike
  368FollowersFollow
  39FollowersFollow
  74FollowersFollow
  1,585FollowersFollow
  0SubscribersSubscribe
  -Advertisement-