மூச்சு காற்று !

அவன் சொன்னான்
இறுதி வரை
நான் சுவாசிக்கும்
மூச்சு காற்று நீதான் !
உயிர் உள்ள வரை
உன் மீது கொண்ட
என் காதல் தீராது ! என்று
அதற்கு
அவள் சொன்னாள்
ஆமாம் ! ஆமாம் !
உன்னை தவிர
வேறு எவராலும் என்னை
அழகாகவும் சிறப்பாகாவும்
வாழ வைக்க முடியாது ! என்று
திடீரென அவன் பாரதி இறந்து விட்டான் !
அன்றிலிருந்து
அவள் தமிழ் !
மன (ண)ம் உடைந்து விட்டாள் !