சிங்கப்பூர் இலக்கிய வட்டம் – கம்பன் ஒரு பத்திரிகையாளன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

 இலக்கிய வட்டம் அனைவரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு அழைக்கிறது.

 
” பெறுவீர்  பிழையின்றிப்  பீடளிக்கும்  வண்ணம்,  
வருமாண்டில்  வற்றா வளங்கள்”- தருமாறு, 
வேண்டுகிறேன்   ஈசனை: –   ”வெற்றிபெற  நண்பர்பால்  
ஆண்டவனே  நீகூட்(டு)  அருள்”. 
    
=================================================================================

ஜனவரி  மாத ”இலக்கிய வட்டம்” கூட்டம்  10-01-2016  ஞாயிறு பிற்பகல் 3 மணிக்கு நடைபெறும். 
இடம் பூன் கெங் சாலையில் உள்ள  காலாங் சமூக மன்றம்,
 
பேச்சாளர்  கலைமகள் பத்திரிகை ஆசிரியர்   கீழாம்பூர் சங்கர சுப்பிரமணியன்.   
 
தலைப்பு :- கம்பன் – ஒரு பத்திரிகையாளன்
 
 
வழக்கம்  போல  வெண்பாவில்  அழைப்பு.
 
எங்கணும்    இல்லை,   இவரொத்த   பேச்சாளர்;
சங்கரனார்  பேச்சென்றும்  சர்க்கரையே! – பொங்குதமிழ்
பேச்சினால்  பீடுமிகப்   பெற்றவர்க்(கு)   உற்றபுகழ்,
ஆச்சரியம்   இல்லை  அறி.
 

 
குலையாத   நல்லாற்றல்   கொண்டவராம்;    நல்ல
”கலைமகளி”ன்   ஆசிரியர்   கண்டோம். –  அலைஅலையாச் 
சாடிவரும்  செய்தி   சகலருக்கும்  ஈந்திடுவார்; 
ஓடிவந்து  நீமாந்(து)    உவப்பு.
 
 
 
பத்திரிகை   ஆசிரியர்   பாங்கினில்   கம்பன்சீர்,
சித்தரித்(து)    ஈவார்  சிறப்புடனே. – வித்தகர்தம்
மாரியெனும்  பேச்சால்    மகிழ்வுறவே வந்திடுவீர்
கூறியதை   உள்வாங்கிக்    கொண்டு.
 
 
அனைவரும் வருக என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். 
 
 –  அ. கி. வ 

Donate to Dhinasari News! Independent journalism that speaks truth to power and is free of corporate and political control is possible only when people start contributing towards the same. Please consider donating towards this endeavour to fight fake news and misinformation.