பிறப்பின் கவலை !

தஞ்சை காட்டில்
வரப்பு மேட்டில்
நீ
நடந்து சென்ற பொழுது
உன் காலில் ஒட்டிய
சேற்றை கண்டு
நாற்று கவலை பட்டது !!!
நான் ஏன்
சேற்றாக பிறக்காமல்
நாற்றாக பிறந்தோம் என்று !!!