கருவறை !

உன்னை
இதயத்தில் சுமந்த எனக்கு
இன்று பிரசவ நாள் !
இதோ
உன்னுடன் பழகின நினைவுகளை
ஈன்றெடுத்து கொண்டுள்ளது
என் மனக் கருவறை !