அரசியலும் ! காதலும் !

அன்பே…
யார் வேண்டுமானாலும்
அரசியல் பேசட்டும்
ஆனால்
நீ மட்டும்
அதை பற்றி பேசாதே !!!
பின்
அரசியல் களமும்
காதல் களமாக ஆகிவிடும் !!!