எல்லாமும் நீதான் !

எல்லோருக்கும்
எல்லாமும் கிடைப்பதில்லை
எனக்கு
நீ மட்டும்
கிடைத்தால் போதும்
வேறெதும் வேண்டாம்
ஏனென்றால்
என்னுடைய
எல்லாமுமே நீதான் !
என்னுடைய எல்லாமுமே
உன்னில் மட்டுமே உள்ளது !