அழகின் ரகசியம் !

நீ மட்டும் எப்படி
சிற்பத்தை விடவும்
அழகாய் இருக்கிறாய் ? என்றேன்
அதற்கு
அவள் சொன்னாள்
சிற்பத்தை
உளிக் கொண்டுதான் செதுக்குவார்கள்
ஆனால்
என்னை மட்டும்
என் தாய்
அவரின் உதடுகளை கொண்டு செதுக்கினார் என்று !!!