பார்வை !

சாலை யோரம்
நின்று கொண்டிருக்கையில்
கடந்து சென்றாள் பாவை !

சென்றடைந்தேன்
காதலெனும் தீவை !

வாலிப கடல்
பொங்கிவழிந்தோடும் வேளை
ஒரு காதல் தேவை !

ஆதலினால்
தினம் வேண்டும்
உன் கண்களினால்
பார்வை எனும் சேவை !