இதயத்தில் நீ இருந்தால் !

நான்
இராணுவத்தில் சேர்ந்து
யுத்தத்தில்
எதிரி யிடம்
சிக்கி கொண்டால்
என்னை
மார்பில் சுடுங்கள் என்று
நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு
நிற்க மாட்டேன் !
ஏனென்றால் ?
இதயத்தில்தான்
நீ இருக்கிறாய் !
எனக்கு காயப்பட்டடாலும்
பரவாயில்லை
உன்னை காயம் பட விட மாட்டேன்