ஹிட் அடித்த மாணிக்ய மலராயி பாடல்!

மாணிக்ய மலராயி பாடல் ஹிட் அடித்துள்ளது. சில நொடிக் காட்சிகளில் உலகைக் கவர்ந்துள்ளார் இந்தச் சிறு பெண் ப்ரியாபிரகாஷ் வாரியர்.

ஹிட் அடித்த மாணிக்ய மலராயி பாடல்! ப்ரியா பிரகாஷ் வாரியருக்கு குவியும் வாய்ப்பு!

 மாணிக்ய மலராயி பாடல் ஹிட் அடித்துள்ளது. சில நொடிக் காட்சிகளில் உலகைக் கவர்ந்துள்ளார் இந்தச் சிறு பெண் ப்ரியாபிரகாஷ் வாரியர்.