எது சொத்து? என்று ஸ்ரீ ஏபிஎன் சுவாமி கேட்கிறார்.

இந்த விகாரி வருடம்2019 வாணிமஹாலில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் திருப்பாவையில் ஶ்ரீ APN சுவாமி அவர்கள் Trending Topic-ஆக ராமஜன்மபூமி திருப்பாவை Trending-ல் “எது சொத்து?” என்று கேட்கிறார். இதுபோன்ற இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல இருக்கிறார். நேரில் வந்து கண்டும், கேட்டும் ரசியுங்கள்… இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
அனைவரும் வாருங்கள்… கேளுங்கள்… பகிருங்கள்…

- Advertisement -